Junta directiva

 1. La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de l’entitat, com també gestionar-ne el funcionament.

 2. La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a vint-i-un, al capdavant dels quals hi ha un president, un secretari i un tresorer que hauran de reunir com a mínim els requisits seguents: ser major d’esat civil i no tenir suspesa la condició de soci al momento de la convocatoria.

 3. Correspon al president: la representació legal de l’entitat i com a tal pot atorgar poders notarials, juntament amb la firma del Secretari, a procuradors i advocats perque representin al club en els afers judicials que és puguin produir, i al vicepresident substituir al president en cas d’absència, vacant o malaltia.

 4. El tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzat els pagamenmts i portar el llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat. Ha de formalizar durant el primer mes de cada any, el balanç de situación i els comptes d’ingressos i despeses, que s’han de posar en coneixement de tot els socis.

 5. El secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l’associació esportiva i portar el llibre de registre d’associats i el llibre d’actes.

 6. L’adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva, llevat el de president, s’ha de fer entre els socis que integren la Junta, deixant-ho a la decisió del president.

 7. Es competència de la Junta Directiva: l’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci, la convocatòria de les assemblees, la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva, la presentación a l’Assemblea General de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per l’exercici següent.

 8. L’elecció dels membres de la Junta Directiva s’ha de realitzar per un período de 6 anys. Tot els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.

  Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant l’Assemblea General. En cap cas poden tenir compensació econòmica. La Junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa propia o a petició de un terç dels seus membres que la componen.

  Els acords de la Junta Directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents. Correspon al secretari d’estendre acta de les reunions de la Junta Directiva.

  Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.